Reisvoorwaarden

REISVOORWAARDEN DE GOUDEN ENGEL
download als pdf-bestand

REISOPGAVE
Een reisopgave kan zowel telefonisch, schriftelijk als per E-mail geschieden, en is bindend. Na opgave ontvangt u een inschrijfformulier, dat u per omgaande aan De Gouden Engel (DGE) terug dient te sturen.
NB. Indien een voorlopige opgave met de reiziger is afgesproken houdt DGE plaats(en) vrij zonder enige verplichting van de reiziger.

(AAN)BETALING

 • voor de reizen tot € 1000,- bedraagt het inschrijfgeld (als aanbetaling van de reissom) minimaal € 50,- p.p.;
 • voor reizen boven de € 1000,- bedraagt het inschrijfgeld (als aanbetaling van de reissom) minimaal € 300,- p.p.;
 • voor dag- en weekendreizen/korte reizen moet de reissom bij opgave (meestal) volledig worden betaald;
 • het (eventuele) restant van de reissom dient u - na ontvangst van de rekening (ca. 8 weken vóór vertrek) - per omgaande te betalen.

ANNULERINGSREGELING
in geval van annulering door de reiziger
Een ernstig voorval tussen moment van boeking en de eigenlijke reisperiode kan voor u en/of uw medereiziger(s) reden zijn om de reis geheel of gedeeltelijk af te zeggen. Bij annulering zijn wij genoodzaakt de volgende kosten in rekening te brengen (tenzij anders vermeld in de reisbevestiging; zie ook NB): 

 • A. tot 63 dagen vóór de dag van vertrek: € 50,- p.p.; (bij reizen tot € 1000,-) resp. € 100,- (bij reizen boven € 1000,-);
 • B. vanaf de 63e dag tot de 49e dag vóór de dag van vertrek: 20 % van de reissom, doch minimaal het inschrijfgeld;
 • C. vanaf 49e dag tot 35e dag vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;
 • D. vanaf de 35e dag tot de 21e dag vóór de dag van vertrek: 80% van de reissom;
 • E. vanaf de 21e dag tot de 8e dag vóór de dag van vertrek: 90% van de reissom;
 • F. vanaf de 8e dag tot de dag van vertrek of later: de volle reissom.

NB. Voor dagreizen zijn - tot de 28e dag vóór vertrek - geen annuleringskosten verschuldigd, doch vanaf de 28e dag t/m de dag van vertrek zijn de kosten gelijk aan de reissom; indien u zélf voor een eventuele vervanger zorgt berekent DGE geen kosten.

 • Een eventuele annulering dient telefonisch te geschieden en schriftelijk per brief of per E-mail te worden bevestigd.
 • U kunt uzelf verzekeren tegen kosten die een dergelijke onvrijwillige annulering met zich meebrengt. (zie: verzekeren)

ANNULERINGSREGELING
in geval van annulering door De Gouden Engel
Indien een reis - wegens gering aantal deelnemers - door de Gouden Engel moet worden geannuleerd ontvangen de deelnemers hierover uiterlijk 20 dagen (meerdaagse reizen) of 10 dagen (dagreizen) vóór vertrek bericht, en zal het volledige door de deelnemer betaalde bedrag onmiddellijk worden teruggestort. Kosten van een eventuele annuleringsverzekering worden alleen vergoed indien afgesloten via DGE. De Gouden Engel zal - zo gewenst - behulpzaam zijn bij het vinden van reisalternatieven.

NB. Wanneer het minimum aantal reizigers bij een bepaalde reis niet gehaald wordt kan bijbetaling worden voorgesteld om de reis tóch door te laten gaan (zie opmerking bij betreffende reis).

VERZEKERINGEN

 • Wij raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten, zodat u in geval van nood ook bovengenoemde kosten weer terugkrijgt. Zo gewenst kan DGE e.e.a. voor u verzorgen. U dient dit dan op het inschrijfformulier aan te geven.
  De kosten van een annuleringsverzekering bedragen 5,5 % van de totale reissom (exclusief 21 % assurantiebelasting en € 3,50  poliskosten)
  NB. Voor een annuleringsverzekering die DGE voor u regelt betaalt u bovengenoemde kosten, doch minimaal € 15,- per opdracht.
 • Reisverzekering: Gezien de vele mogelijkheden van dekking, adviseren wij u om - zo gewenst en zo nodig - zélf, in de laatste week vóór vertrek, een reisverzekering af te sluiten bij bank, ANWB of verzekeringsagent. U bent in zo'n geval meestal goedkoper uit dan wanneer DGE dat voor u verzorgt. Wanneer u vaker naar het buitenland reist is een doorlopende reisverzekering aan te bevelen.

ALGEMENE BEPALINGEN

 • 1. De reiziger dient in goede lichamelijke en geestelijke conditie te zijn om aan reis en excursies te kunnen deelnemen. Mensen die moeilijk lopen en/of gebruik maken van rollator of rolstoel kunnen niet of alleen na overleg met DGE (onder voorbehoud) deelnemen.
 • 2. Alleengaande reizigers die hebben aangegeven akkoord te gaan met kamerdeling, maar tijdens de reis – om welke reden dan ook - alsnog een kamer-alleen ontvangen, betalen minimaal de halve toeslag voor alleen-gebruik van de kamer.
 • 3. DGE heeft het recht om een busreis om te zetten in een trein- of vliegreis (of omgekeerd). Indien een dergelijke (mogelijke) wijziging niet vooraf is vermeld in het voorlopige reisprogramma verplicht DGE zich tot onverwijlde kennisgeving aan de deelnemers, met vermelding van alle noodzakelijke wijzigingen. Alleen wanneer de reiziger een zwaarwegende reden kan aanvoeren heeft hij/zij het recht om - tot maximaal 7 dagen na datum kennisgeving - kosteloos te annuleren.
 • 4. DGE heeft het recht om de reissom tussentijds te wijzigen indien plotselinge en/of onverwachte veranderingen in vervoers- en hoteltarieven alsook veranderingen in wisselkoersen daartoe aanleiding geven.
 • 5. In geval van een vliegreis vraagt de vliegmaatschappij om de naam van de reiziger, zoals deze in paspoort of op Europese ID-kaart vermeld staat. De reiziger dient daarom bij inschrijving voor een vliegreis tevens een kopie van haar of zijn paspoort c.q. ID-kaart mee te sturen.Wanneer DGE, door nalatigheid van de reiziger, een naamswijziging moet regelen worden eventuele wijzigingskosten aan de reiziger doorberekend.
 • 6. Indien DGE de reiziger de mogelijkheid biedt om vervoer naar en/of van de plaats van bestemming zélf te regelen dient de reiziger eerst bij de DGE te verifiëren of de reis doorgaat, alvorens zélf vervoer te regelen.
 • 7. DGE verplicht zich tot het correct uitvoeren van de reis zoals vermeld in het definitieve programma. E.e.a. is mede te beoordelen naar gebruiken en gewoonten van het land waar de reis plaats vindt.
 • 8. DGE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van vertragingen en/of omstandigheden die redelijkerwijs niet aan de reisorganisator kunnen worden toegeschreven, zoals pech, rampen, stakingen, vlucht- en treinvertragingen. E.e.a. is van toepassing 'tijdens de reisperiode' maar geldt ook voor de 'dag van vertrek'. De reiziger dient dus tijdig aanwezig te zijn op de aangegeven plaats van vertrek.
 • 9. DGE is niet aansprakelijk voor alle overige schade en/of letsel welke door deelnemers of derden is geleden tijdens de reizen, als gevolg van omstandigheden waarvoor - in redelijkheid - de reisorganisator geen verantwoordelijkheid draagt.
 • 10. DGE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekering dekking plegen te verschaffen.
 • 11. Reizigers dienen in het buitenland in het bezit te zijn van een paspoort/visum dat in ieder geval geldig is tot de datum zoals vereist in de landen die tijdens de reis bezocht worden. Indien de reiziger in gebreke blijft, of indien paspoort en/of reisdocumenten - buiten schuld van de reisorganisator - zoek raken zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de reiziger.
 • 12. Tijdens busreizen moet de reiziger altijd rekening houden met een noodstop (= plotseling en hevig remmen ). Daarom geldt:
  A. In een rijdende bus mag alleen in noodgeval worden gelopen
  B. Wanneer er zich veiligheidsriemen in de bus bevinden dienen deze gebruikt te worden.
 • 13. De reiziger dient eventuele klachten over de uitvoering van de reis altijd en onmiddellijk in te dienen bij de reisleider. Klachten over de accommodatie waar hij/zij verblijft dienen vervolgens in overleg met de verantwoordelijke personen ter plaatse opgelost te worden. Indien dit niet mogelijk is of wanneer de klacht niet bevredigend wordt opgelost moet de klacht binnen 14 dagen na terugkeer in Nederland worden ingediend bij DGE.
 • 14. Mogelijke fouten of vergissingen van welke aard dan ook welke voorkomen op de eigen website, in reisbrochures, advertenties, brieven of bevestigingen binden De Gouden Engel niet. De meest recente reisinformatie is vindt men op de website http://www.goudenengel.nl
 • 15. DGE is weliswaar niet aangesloten bij de ANVR, maar zal zich, in gevallen waarin genoemde reisvoorwaarden niet voorzien, zo veel mogelijk richten naar de voorwaarden zoals deze door de ANVR zijn opgesteld.

6 december 2016